भूमि अभिलेख विभाग
ज माबंदी आयुक्त आणि संचालक भूमि अभिलेख (महाराष्ट्र राज्य) पुणे यांचे कार्यालय
नवीन प्र शासकीय इमारत, विधान भवन समॊर, पुणे २
फ़ोन.न.(०२०)२६०५००७
dlrmah.mah@nic.in