भूमि अभिलेख विभाग
जिल्हा :-   तालुका :-   गाव :-  
अर्जदाराचे नाव :-  
मागे(Back)
मोजणी करणार्या कर्मचारी यांचा भ्रमणध्वनी क्रमांक :-