भूमि अभिलेख विभाग
मोजणी फी
संकलन
 
जमीनीचा संकेताक्षर
 


जमिनीचा संकेतांक आणि क्षेत्र टाकण्यासाठी new वर click करा. नंतर जमिनीचा संकेतांक आणि क्षेत्र टाकुन save वर click करा. एका पेक्षा जास्ती जमिनीची मोजणी करायची असेल तर परत New वर Click करून माहिती भरा.
जमिनीचा संकेतांकक्षेत्रलगत सहधारक  
No Record Found
    New  

 
मोजणीचा प्रकार-उद्देश मोजणीचा प्रकार-कालावधी धारक    
         
 
 

 
सदरची फ़ी हे फ़क्त माहितीसाठी आहे. Actual fee ही कार्यालयातून प्राप्त करावी.